Algemene voorwaarden


 

GEBRUIKSVOORWAARDENAANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Saint-Gobain Abrasifs, een onderneming gevestigd te Rue de l'Ambassadeur - B.P.8, 78 702 Conflans Cedex, Frankrijk (de ""Onderneming""). In ruil voor de toegang tot, het surfen op en/of het gebruik van deze Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake export en herexport. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden, GEBRUIK DEZE SITE NIET OF DOWNLOAD GEEN MATERIALEN VANUIT DEZE SITE. 
 


TOEGANG EN GEBRUIK VAN INFORMATIE


Toegang tot deze Site is beperkt tot het bekijken van de gekoppelde webpagina's, uitsluitend voor legitieme zakelijke doeleinden om toegang te krijgen tot de informatie die door het Bedrijf op deze Site wordt verstrekt. Elke toegang tot of poging tot toegang tot andere delen van het computersysteem van het Bedrijf of tot andere informatie op het systeem voor welk doel dan ook, is strikt verboden.
 


AUTEURSRECHTKENNISGEVING; GEBRUIKSBEPERKINGEN

De informatie die op deze Site wordt gepresenteerd, samen met alle documenten, gegevensbestanden of ander materiaal dat beschikbaar is om te bekijken of te downloaden (inclusief, bijvoorbeeld, persberichten, productbeschrijvingen, klantgidsen of -tips, en FAQ's) is het auteursrechtelijk beschermde werk van het Bedrijf en/of zijn leveranciers en is beschermd onder Amerikaanse en wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Het Bedrijf verleent u toestemming om dergelijke informatie of materiaal te kopiëren, zolang elke kopie (i) uitsluitend voor informatief gebruik of voor toegestaan commercieel gebruik ter ondersteuning van de producten of zakelijke belangen van het Bedrijf is en op geen enkele wijze wordt gewijzigd of herzien, (ii) duidelijk alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen weergeeft, in dezelfde vorm en op dezelfde wijze als op het origineel en (iii) een verklaring weergeeft dat het materiaal uitsluitend wordt gebruikt met toestemming van het Bedrijf. U mag ook niet, zonder toestemming van het bedrijf, materiaal op deze site "spiegelen" of "inlijsten" op een andere server. Behalve zoals uitdrukkelijk toegekend in deze sectie (of aan u specifiek schriftelijk), verlenen het Bedrijf en zijn leveranciers geen uitdrukkelijke of impliciete rechten aan u onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.


 


INDIENING VAN INFORMATIE

Alle feedback of andere informatie verzameld van gebruikers of klanten van de Site, zoals opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en het Bedrijf heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en is vrij om de informatie te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren aan anderen zonder beperking. Verder staat het het Bedrijf vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt.
 


VERTROUWELIJKHEID


Het Bedrijf kan bepaalde delen van deze Site aanwijzen voor het exclusieve gebruik door bepaalde partijen waarmee het Bedrijf zaken doet (zoals distributeurs, dealers of aannemers). De delen van de Site waartoe u toegang krijgt met behulp van een wachtwoord of andere beveiligingsmiddelen, bevatten eigendoms- en vertrouwelijke informatie over het bedrijf en zijn leveranciers, met inbegrip van productspecificaties, technische documenten, handleidingen en andere technische en marketinginformatie (""Vertrouwelijke Informatie""). Door deze Vertrouwelijke Informatie te raadplegen, stemt u ermee in deze informatie vertrouwelijk te houden en de informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze Site bedoeld is. U stemt er ook mee in voorzichtig om te gaan met de Vertrouwelijke Informatie en deze binnen uw bedrijf alleen bekend te maken aan werknemers met een ""need to know"" die geïnstrueerd zijn en ermee instemmen de informatie niet bekend te maken en de informatie niet te gebruiken voor enig doel dat niet door deze overeenkomst wordt toegestaan. U zult de Vertrouwelijke Informatie die u ontvangt niet wijzigen, decompileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen.
 


 

HANDELSMERKEN EN DIENSTMERKEN


Alle product- of dienstnamen die op de Site worden gebruikt, zijn handelsmerken van de Onderneming, tenzij anders aangegeven. De handelsmerken van het Bedrijf mogen alleen door derden worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf en met de juiste vermelding.


 

UITSPRAKEN VAN DERDEN OP DE SITE


Gebruikers of andere derden kunnen van tijd tot tijd verklaringen of informatie op sommige delen van de Site plaatsen. Het Bedrijf kan, maar is niet verplicht om, dergelijke verklaringen of informatie te controleren of te herzien. Het Bedrijf doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, geschiktheid, legaliteit, eigendom of andere aspecten van dergelijke verklaringen of informatie. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor dergelijke verklaringen van derden onder strafrechtelijke of burgerlijke wetten met betrekking tot laster, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacy, obsceniteit of andere rechtsgebieden.
 


 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN


Deze Site kan links bevatten naar websites die worden onderhouden door andere bedrijven, personen of instanties voor het gemak van de gebruikers. Deze gekoppelde sites staan niet onder controle van het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op dergelijke sites. Het Bedrijf controleert of beoordeelt de inhoud van dergelijke sites van derden niet en adviseert u daarom dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke sites op uw eigen risico is.
 


 

LINKS NAAR DE WEBSITES VAN HET BEDRIJF


Elke partij die een link naar deze website op een andere website wil publiceren, moet het Bedrijf vooraf van een dergelijke link op de hoogte brengen.AFWIJZING VAN GARANTIE

DE SITE WORDT DOOR HET BEDRIJF AANGEBODEN OP EEN "AS IS" BASIS. BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN EN/OF PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE STAAN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN/OF NIET-INBREUK.

HET BEDRIJF GARANDEERT VOORTS NIET DE JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DIENSTEN OP DEZE SITE. HET BEDRIJF KAN TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MATERIALEN OP DEZE SITE, OF IN DE PRODUCTEN EN PRIJZEN DIE DAARIN WORDEN BESCHREVEN. DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN HET BEDRIJF VERPLICHT ZICH ER NIET TOE DEZE BIJ TE WERKEN. OP DEZE SITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE KAN VERWIJZEN NAAR PRODUCTEN, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DIE IN UW LAND NIET BESCHIKBAAR ZIJN. RAADPLEEG VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BEDRIJF IN UW REGIO OVER DE PRODUCTEN, PROGRAMMA'S EN DIENSTEN DIE VOOR U BESCHIKBAAR KUNNEN ZIJN. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
 


 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF HET


 


Privacyverklaringen bekijken


 

Vragen?

We zijn hier om te helpen. Neem bij vragen gerust contact met ons op!

Neem contact met ons op