PRIVACY VERKLARING


 

PRIVACY VERKLARING

 

Saint-Gobain High Performance Solutions UK Ltd handelend onder de naam Saint-Gobain Abrasives Privacyverklaring

 

1. INLEIDING

1.1     De Saint-Gobain Groep neemt uw privacy zeer serieus en heeft een wereldwijd privacybeleid ingevoerd. Het privacybeleid van de Saint-Gobain Group (https://www.saint-gobain.com/en/privacy-policy) regelt het gebruik van uw gegevens door alle ondernemingen van de Saint-Gobain Groep en zorgt ervoor dat zij uw persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid beheren. Deze privacyverklaring is een aanvulling op het privacybeleid van de Saint-Gobain Groep en beschrijft in detail hoe, wanneer en waarom uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door of namens Saint-Gobain High Performance Solutions UK Ltd, handelend onder de naam Saint-Gobain Abrasives ("SGAUK").

1.2    Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2020.

1.3    Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd herzien en eventuele wijzigingen zullen aan u worden meegedeeld door een bijgewerkte
versie op onze website en/of door contact met u op te nemen via e-mail. Alle wijzigingen worden van kracht 7 dagen na de datum van onze e-mail of de datum waarop wij de gewijzigde voorwaarden op onze website plaatsen, afhankelijk van welke datum eerder is. Wij raden u aan regelmatig te controleren op wijzigingen en deze Privacyverklaring door te nemen wanneer u onze website bezoekt.

 

1.4    Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, of als u andere privacy-gerelateerde vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze Privacy Correspondent, Catherine Roe via e-mail op dataprotection.SGAUK@saint-gobain.com

 

 

2.  WIE WIJ ZIJN

2.1    In deze Privacyverklaring verwijzen de termen ("wij", "ons", "onze") naar ("SGAUK") en in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("SGAUK") is SGAUK de verantwoordelijke ("Gegevensbeheerder") voor de gegevens die wij over u bewaren. De maatschappelijke zetel van ("SGAUK") is Saint-Gobain House, East Leake, Loughborough, Leicestershire, LE12 6JU.

 

2.2    Een "verantwoordelijke voor de verwerking" bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

3.  HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

3.1    Persoonlijke informatie die u aan ons geeft: dit is informatie over u die u aan ons geeft:

 • door informatie in te voeren op een van onze websites;
 • bij een bezoek aan een filiaal;
 • via onze mobiele applicaties;
 • via platforms voor sociale media;
 • wanneer u per telefoon, e-mail of anderszins met ons correspondeert;
 • door deel te nemen aan wedstrijden die door ons worden georganiseerd;
 • door deel te nemen aan enquêtes die door ons of namens ons worden gehouden;
 • wanneer u deelneemt aan promotie-evenementen; en
 • wanneer u een account bij ons opent.

 

3.2      Persoonlijke informatie die wij over u verzamelen: wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • details van transacties die u uitvoert via de websites, en uw bezoeken aan onze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen waartoe u toegang hebt;
 • technische informatie met inbegrip van anonieme gegevens die door de hosting server voor statistische doeleinden worden verzameld, het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
 • alle persoonlijke informatie die u laat delen als onderdeel van uw openbaar profiel of sociaal netwerk van derden
 • informatie die u aan ons hebt verstrekt in antwoord op een enquête of prijsvraag
 • informatie die voortvloeit uit vragen, offertes of verkoop per telefoon, e-mail of persoonlijk in een filiaal.

 

3.3    Persoonlijke informatie die wij uit andere bronnen kunnen ontvangen: Wij verkrijgen bepaalde persoonlijke informatie over u van bronnen buiten ons bedrijf, die onze groepsmaatschappijen of andere derde bedrijven kunnen omvatten. Wij zullen u informeren wanneer wij informatie over u verkrijgen van derde bedrijven.

 

 

4.  WELK SOORT PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ OVER U

4.1    De soorten gegevens die wij over u bewaren zijn de volgende:

 

 • Naam;
 • Bedrijf voor wie u werkt;
 • Adres;
 • E-mailadres(sen);
 • Telefoonnummer(s);
 • Uw handtekening;
 • Technologische gegevens (IP-adressen en cookies - zie paragraaf 10 hieronder over hoe wij cookies gebruiken voor meer informatie;
 • Biografische gegevens zoals uw favoriete voetbalteam, voorkeuren en afkeer etc.;
 • Geo-locatiegegevens wanneer u tekent voor levering met behulp van een mobiel apparaat;
 • Kredietwaardigheid en bankgegevens;
 • Kredietlimiet en betalingsvoorwaarden;
 • Identificatiegegevens zijnde de informatie vervat in een formeel identificatiedocument of sociale zekerheid of andere unieke referentie met betrekking tot u;
 • Verkoopinformatie met betrekking tot de verkoop van producten of diensten aan u of de reparatie of retourzending ervan;
 • Correspondentie of andere communicatie met u over onze producten, diensten of zaken;

 

4.2   Sommige van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, of die u over u aan ons verstrekt, kunnen "bijzondere categorieën persoonsgegevens" zijn. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn onder meer informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, levensbeschouwing, vakbondslidmaatschap en biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden.

 

 

5.  WAAROM EN HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Waarom wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben voor de volgende doeleinden:

 • Voor accountadministratie: inclusief het openen van een account, het verifiëren van uw identiteit, het uitvoeren van kredietgerelateerde zoekopdrachten, facturering, het beheren van kredietlimieten en betalingen.
 • Voor het beheer en de uitvoering van onze contracten met u: inclusief het beantwoorden van vragen, het verstrekken van offertes, het behandelen van plannen en specificaties, het plaatsen van bestellingen, het leveren van goederen aan u of uw klanten en het behandelen van eventuele problemen die zich voordoen, waaronder garantieclaims.
 • Voor marketing:  het monitoren van uw transacties met ons om ons in staat te stellen u de meest relevante aanbiedingen en informatie te doen toekomen en marketing naar u toe, tenzij u ons hebt verteld dat niet te doen.

 

 

De wettelijke basis voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie

 

Wettelijke grondslag Type verwerking

Rechtmatige belangen

Onze legitieme belangen zijn:

 • om ons bedrijf te leiden, te laten groeien en te ontwikkelen;
 • marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;
 • om goederen en diensten aan onze klanten te leveren, betalingen te verrichten en te ontvangen, klantendiensten te verlenen en de klant te kennen aan wie wij goederen en diensten leveren.
 • de verwerking van uw rekeningaanvraag, het beheer van wijzigingen in uw persoonlijke leveringen, en het beantwoorden van vragen van uw kant;
 • de verwerking van gegevens die u ons over uw klanten verstrekt voor de doeleinden waarvoor u ons die gegevens verstrekt en als registratie van elke verkoop en levering;
 • orders plaatsen;
 • om te leveren aan u en uw klanten;
 • betalingen beheren;
 • garantieclaims beheren;
 • het controleren van uw rekeningactiviteiten;
 • marketing aan u;
 • voor profilering en statistische analyse.  Als onderdeel van deze activiteit combineren wij verschillende categorieën van persoonlijke informatie die wij over u verzamelen.  Wij combineren bijvoorbeeld persoonlijke informatie van uw online interacties, of de goederen die u bij ons koopt, voor de profilering en statistische analyse van productpopulariteit;
 • voor marktonderzoek met het oog op de voortdurende verbetering van de producten en/of diensten die wij u leveren;
 • preventie van fraude en andere strafbare activiteiten;
 • om de juistheid van de gegevens die wij over u hebben, te verifiëren en een beter inzicht te krijgen in u als klant;
 • om met u te corresponderen of te communiceren;
 • om te voldoen aan een verzoek van u in verband met de uitoefening van uw rechten (wanneer u ons bijvoorbeeld hebt gevraagd geen contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, zullen wij dit registreren op onze lijsten met onderdrukkingsverzoeken, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen);
 • onze dienstverlening aan klanten te beoordelen en te verbeteren aan de hand van opnames van eventuele gesprekken met onze contactcentra; en
 • beheer van vragen, klachten of vorderingen.

 

 

Uitvoering van een contract

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer dat nodig is om ons in staat te stellen:

 • een contract met u aan te gaan of uit te voeren;
 • u producten of diensten te leveren, of
 • wanneer u met ons in gesprek bent over een nieuw product of een nieuwe dienst.

 

 

 

 • de verwerking van uw rekeningaanvraag, het beheer van wijzigingen in uw persoonlijke leveringen, en het beantwoorden van vragen van uw kant;
 • orders plaatsen;
 • om aan u en uw klanten te leveren;
 • garantieclaims beheren;
 • wanneer u deelneemt aan een online wedstrijd of promotie, om de wedstrijd of promotie te beheren en winnaars te informeren.

 

Naleving van wettelijke verplichtingen

Wanneer wij verplicht zijn uw persoonlijke informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan een verzoek van een overheidsfunctionaris of een wetshandhavingsfunctionaris.

 

 

 • om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving of om illegale activiteiten te voorkomen;
 • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt;

om de juistheid te controleren van de gegevens die wij over u bewaren.

 

Toestemming

Wanneer wij ons baseren op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.  Als u uw toestemming intrekt, is ons gebruik van uw persoonsgegevens vóór uw intrekking nog steeds rechtmatig.
 • wanneer u onze website bezoekt, zullen wij cookies gebruiken om bezoekersverkeer en -gedrag te identificeren;
 • het contacteren van u met marketinginformatie over onze goederen en diensten en die van onze groepsmaatschappijen.

 

6.  ANDEREN DIE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN ONTVANGEN OF ER TOEGANG TOE HEBBEN

6.1    Wij zullen uw persoonlijke informatie intern delen met onze dochterondernemingen in overeenstemming met ons Privacybeleid van de Saint-Gobain Groep.

 

6.2    In de volgende omstandigheden zullen wij uw persoonlijke informatie ook delen met derden:

 • onze leveranciers, dienstverleners en onderaannemers, zoals kredietreferentiebureaus, fraudepreventiebureaus, betalingsverwerkers, leveranciers van technische en ondersteunende diensten, verzekeraars, logistieke dienstverleners, fabrikanten en clouddienstverleners, incassobureaus, onze juridische en andere professionele adviseurs, waaronder accountants;
 • bedrijven die ons helpen bij onze marketing-, reclame- en promotieactiviteiten;
 • derde partij betalingsverwerker met betrekking tot credit/debit card betalingen;
 • fraudepreventiebureaus indien valse of onjuiste informatie aan ons is verstrekt als onderdeel van uw gebruik van onze diensten of anderszins, en fraude wordt vastgesteld of vermoed;
 • indien wij verplicht zijn deze informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om een misdrijf op te sporen of te melden, om de voorwaarden van onze contracten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze bezoekers en klanten te beschermen; en
 • wanneer wij ons bedrijf of de activa ervan herstructureren of verkopen of een fusie of reorganisatie doorvoeren.
 •  

6.3    Als u ons vraagt om in de toekomst geen contact meer met u op te nemen, zullen wij dit opvatten als een instructie om dit niet meer te doen en zullen wij onze gegevens dienovereenkomstig aanpassen.

 

6.4    Wij werken nauw samen met verschillende derde partijen om u een reeks producten en diensten aan te bieden die complementair zijn aan de producten en diensten die wij aanbieden. Derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen zijn beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonlijke informatie te gebruiken: zij zijn niet gerechtigd om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor enig ander doel dan het verlenen van diensten aan ons en/of aan u. Zo kunnen wij uw gegevens bijvoorbeeld delen met een fabrikant voor garantiedoeleinden. Wij zullen er altijd voor zorgen dat derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen, onderworpen zijn aan privacy- en veiligheidsverplichtingen die in overeenstemming zijn met onze praktijken en met de toepasselijke wetgeving.

 

6.5  Internationale overdrachten

6.5.1    De persoonlijke informatie die wij gebruiken kan worden opgeslagen of geraadpleegd door ons personeel, andere leden van de Saint-Gobain Groep, of derde partijen die gegevens verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden, het verlenen van diensten aan u, of het verwerken van transacties met u. Deze externe gegevensverwerkers kunnen buiten de EER, in India, de VS of elders actief zijn.

 

6.5.2.    Telkens wanneer gegevens worden overgedragen of beschikbaar worden gesteld buiten de EER, voeren wij due diligence-onderzoek uit bij de entiteit die toegang heeft tot uw gegevens of deze ontvangt, om ervoor te zorgen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. We hebben ook contractuele waarborgen ingevoerd in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de GDPR. Deze contractuele waarborgen beperken hun vermogen om uw persoonsgegevens te gebruiken, zodat deze uitsluitend kunnen worden gebruikt om diensten aan ons en/of aan u te verlenen en niet anderszins.

 

 

7.  HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN:

7.1    Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie wordt verwerkt. Hoe lang we persoonlijke informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken, of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

7.2    Meer informatie over de duur van de periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, vindt u in ons Beleid inzake gegevensbewaring. Wij bewaren persoonlijke informatie in een identificeerbaar formaat niet langer dan noodzakelijk is.

7.3    Wij kunnen uw persoonsgegevens nodig hebben voor het instellen, indienen of verdedigen van juridische claims.  Zo zullen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld 7 jaar bewaren in geval van een onderzoek door de belastingdienst.

 

8.  UW RECHTEN

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Indien u meer informatie wenst in verband met deze rechten, of een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op dataprotection.SGAUK@saint-gobain.com. In verband met bepaalde rechten kunnen wij u om informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en, indien van toepassing, om ons te helpen bij het zoeken naar uw persoonlijke informatie. Behalve in zeldzame gevallen zullen wij u antwoorden binnen 30 dagen nadat wij deze informatie hebben ontvangen of, indien niet vereist, nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

 

Onder voorbehoud van eventuele uitzonderingen, kunt u het recht hebben om:

8.1    Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren door ons een e-mail te sturen of ons te schrijven op het adres aan het einde van deze Privacyverklaring.  Het is mogelijk dat wij u geen kopie van uw persoonlijke informatie verstrekken indien dit andere personen betreft of indien wij een andere wettige reden hebben om dergelijke informatie achter te houden.

8.2    Uw persoonlijke informatie corrigeren, wijzigen en bijwerken

De nauwkeurigheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die wij over u hebben te bekijken en te corrigeren.

In de tussentijd, als u uw naam of adres/e-mail adres verandert, of u ontdekt dat een van de andere informatie die wij in ons bezit hebben onjuist of verouderd is, laat het ons weten door contact met ons op te nemen op een van de gegevens beschreven aan het einde van deze Privacyverklaring.
 

8.3    Wissen van uw persoonlijke informatie of beperking van de verwerking ervan

In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonlijke informatie uit onze systemen te verwijderen door een e-mail te sturen of ons te schrijven op het adres aan het einde van deze Privacyverklaring. Tenzij er een reden is waarom de wet ons toestaat uw persoonlijke informatie langer te gebruiken, zullen wij redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u van mening bent dat het onwettig is om dit te doen, u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik ervan en ons onderzoek nog loopt of u ons verzoekt om de gegevens te bewaren in verband met een gerechtelijke procedure.  In deze situaties mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken terwijl de verwerking ervan beperkt is als wij uw toestemming hebben of wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een ander individu of bedrijf te beschermen of in verband met juridische procedures. 
 

8.4    Intrekken van uw toestemming

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Tenzij wij een andere wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens te verwerken (zoals het voldoen aan een wettelijke verplichting), zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken na ontvangst van uw kennisgeving van intrekking van uw toestemming.

8.5    Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme zakelijke belangen als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer van de hierboven uiteengezette doeleinden of op het moment dat uw gegevens worden verzameld, kunt u er bezwaar tegen maken dat wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken door ons een e-mail te sturen of te schrijven naar het adres aan het einde van deze Privacyverklaring. Behalve voor de doeleinden waarvan wij zeker weten dat wij uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw bezwaar tijdelijk stopzetten totdat wij de zaak hebben onderzocht. Als wij het ermee eens zijn dat uw bezwaar gerechtvaardigd is in overeenstemming met uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij permanent stoppen met het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden. Anders zullen wij u onze rechtvaardiging geven waarom wij uw gegevens moeten blijven gebruiken.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en wij zullen automatisch aan uw verzoek voldoen.
 

8.6    Ons vragen om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd gegevensbestand aan u of aan een andere dienstverlener over te dragen indien dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit)

Wanneer wij ons baseren op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken in verband met uw contract, kunt u ons vragen om u een kopie van dergelijke informatie te verstrekken in een gestructureerd gegevensbestand. Wij zullen u deze elektronisch verstrekken in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm, zoals een CSV-bestand.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, en wij zullen dit doen als dit technisch mogelijk is. Het is mogelijk dat wij u geen kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken indien deze betrekking hebben op andere personen of indien wij een andere wettige reden hebben om dergelijke informatie achter te houden.
 

8.7   Een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en een rechtsmiddel instellen

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie hebben verwerkt of verzameld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Britse toezichthouder voor gegevensbescherming, zijnde het Information Commissioners Office (https://ico.org.uk/).

 

9.  VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Helaas is de overdracht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen en elke verzending geschiedt op uw eigen risico. Zodra wij uw persoonlijke informatie hebben ontvangen, stellen wij redelijke en passende controles in om ervoor te zorgen dat deze beveiligd blijft tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

 

10.  Gebruik van "cookies

Net als veel andere websites maken ook onze websites gebruik van cookies (waaronder Google Analytics-cookies om een algemeen beeld te krijgen van de bezoekersgewoonten en de bezoekersaantallen op onze Website). Cookies' zijn kleine stukjes informatie die naar uw apparaat worden gestuurd en op de harde schijf ervan worden opgeslagen, zodat onze website u bij uw bezoek kan herkennen. Op onze website vindt u een Cookiebeleid met details over de gebruikte cookies en hoe u deze kunt verwijderen. Een kopie vindt u op saint-gobain-abrasives.com (https://www.saint-gobain-abrasives.com/en-gb/cookies)

 

11.  Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites en Apps die door andere organisaties worden beheerd. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die andere websites en Apps' dus we raden u aan om hun privacybeleid te lezen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites en Apps, ook niet als u deze websites en Apps bezoekt via een door ons aangeboden link.

Bovendien, als u naar onze website hebt gelinkt vanaf een website van een derde partij, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren en exploitanten van de website van de derde partij en raden wij u aan om het beleid van elke website van een derde partij te controleren.
 

 

12.   MARKETING

12.1     Wij kunnen contact met u opnemen met marketinginformatie per post, e-mail, SMS of per telefoon of met gerichte reclame die online wordt geleverd via sociale media en platforms die door andere bedrijven worden beheerd door gebruik te maken van uw persoonlijke informatie, of uw persoonlijke informatie gebruiken om marketing op u af te stemmen om de relevantie ervan voor u te verbeteren, tenzij u bezwaar maakt. 

12.2     Wij zullen uw gegevens alleen delen met de door ons aanbevolen derde partners zodat zij contact met u kunnen opnemen met marketinginformatie over hun producten en diensten als u hebt aangegeven dat u dat wilt. Eenmaal gedeeld, zal het privacybeleid van de betreffende derde partij van toepassing zijn op hun verwerking van uw persoonlijke gegevens, niet het onze. Indien u geen marketing meer wenst te ontvangen van een derde partij nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u dit op elk moment doen door rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken derde partij.

12.3     Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om uw marketingvoorkeuren te vernieuwen door u te vragen om te bevestigen dat u nog steeds marketinginformatie van ons wenst te ontvangen.

12.4     U hebt het recht om af te zien van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens om marketing aan u te verstrekken op een van de hierboven genoemde manieren of door contact met ons op te nemen op de hieronder uiteengezette manieren.

 

13.  CONTACT OPNEMEN

13.1    Onze Privacy Correspondent is Catherine Roe. Gelieve alle vragen over deze Privacyverklaring of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken te richten aan onze Privacycorrespondent via onze contactgegevens hieronder.

13.2    Indien u ons wenst te schrijven, gelieve ons te contacteren op Saint-Gobain House, East Leake, Loughborough, Leicestershire, LE12 6JU.

13.3    Ons e-mailadres voor vragen over gegevensbescherming is dataprotection.SGAUK@saint-gobain.com".

 

Vragen?

We zijn hier om te helpen. Neem bij vragen gerust contact met ons op!

Neem contact met ons op